Briex

WAAROM IK SCHILDER / WHY I PAINT

Het vinden van een mooie compositie, onderwerp of het visualiseren van een belevenis of situatie. Kleur, licht, vorm, het maakproces en het uiteindelijk resultaat maken me blij. Maar vooral wil ik via mijn werken de aanschouwer deelgenoot maken van mijn momenten die ik had, de plekken waar ik geweest ben en nieuwe beelden waaover ik droom.


Hedendaagse beelden die aan mijn ogen voorbij trekken en zelfs de beelden uit het verleden zoals foto's en schilderijen inspireren mij om ze te her-gebruiken voor re-actionair moderne beeldkunst. Mijn traditioneel handgemaakte en digitaal geproduceerde tekeningen en schilderijen zijn schetsimpressies in een losse en vrije stijl, de schilderijen in een kleurrijk palet maar ook collages en digitale beeldbewerkingen. Ik werk snel, vanuit de emotie, wars van perfectie, behoedzaam om niet te vervallen in details en oneindeloos gepriegel.


Composities in bijna onafgewerkte staat, werken die deel uit maken van de hedendaagse impressionistische revival. Evoluerend naar een meer  bevragend abstract essentieel hedendaags verbeeldend expressief impressionisme. In mijn werk blijf ik krachtig verbonden met mijn eigen omgeving maar als wereldburger tegelijkertijd ook internationaal zeer geëngageerd.


Nop Briex, feiten

Geboren: 10 juli 1965 - Beek (L), Nederland, als Norbert Lambriex. Edu: VU Maasland Tekenen en schilderen, Grafische MTS SintLucas, Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Gecertificeerd: Bachelor Applied Arts (B.A.A.) Visual Art & Design en Bachelor Education (B.Ed.). Educatie. Prof: grafisch ontwerper, beeldend kunstenaar, 1e graad Docent Beeldende Kunst & Vormgeving. Expo's: Fuu (Swalmen, 1986), Gemeentehuis (Beek, 1988), Raodhoes (Blerick, 2016), Kunstmarkt OLV (Maastricht), Montmarte (Valkenburg a/d Geul), Lambermontmartre (Antwerpen), Koningskerkje (Beek, 2017), Lochal (Tilburg, 2019), Rijksmuseum (Amsterdam, 2019).


Finding a nice composition, subject or visualizing an experience or situation. Colour, light, shape, the process of making and the final accomplished work make me happy. And, above all, I like to let my works encourage the spectator's participation with my moments I had, the places I've been and new images I'm dreaming about.


Today's images which pass my eyes and even those images from the past like photos and paintings inspire me to make them re-useable for new re-actionair modern image art. My traditional crafted and digitally produced drawings and paintings are loose style sketched impressions, the paintings in a colourful palette but also collages and digital edited images. I work very rapidly by emotion, averse to perfection, fearing to drown into de-energizing details and tinkering.


Compositions in almost unfinishing state, works that become part by the contemporary impressionist impulse. Evolving to a more questionnable abstract essential contemporary imaginable expressive impressionism. In my work I stay close connected with where I originate from but at the same time, as a world citizen, I'm internationally very engaged 


Nop Briex, facts

Born: July 10, 1965 - Beek (L), The Netherlands, as Norbert Lambriex. Edu: VU Maasland Drawing and Painting, Graphic college SintLucas, Art Academy Maastricht, Fontys Academy for the Arts. Certified: Bachelor Applied Arts (B.A.A.) Applied Visual Art & Design and a Bachelor Education (B.Ed.) Fine Art & Design Education. Prof: graphic designer, visual artist, 1st degree visual art and multimedia design teacher. Expos: Fuu (Swalmen, 1986), Gemeentehuis (Beek, 1988), Raodhoes (Blerick, 2016), Kunstmarkt OLV (Maastricht), Montmarte (Valkenburg a/d Geul), Lambermontmartre (Antwerpen), Koningskerkje (Beek, 2017), Lochal (Tilburg, 2019), Rijksmuseum (Amsterdam, 2019).

"In mijn werk, hoe eenvoudig of complex, beleeft de kijker een bepaalde sfeer die ontroert.

Een impressie van dat ene moment." 'In my work, how simple or complex, the viewer experiences a certain mood that moves. An impression of that one moment.'

Amsterdam Amstel by Nop Briex

Mijn grootvader Frans Lambriex was een bevlogen cultureel en kunstminnende mens. Hij verzamelde tekeningen en schilderijen van Limburgse kunstenaars. Een echte Maastrichtenaar die vanuit Tilburg als zelfstandig architect werkte in de provincie Noord Brabant. Als cellist bleef hij trouw aan het LSO Limburgs Symfonie Orkest onder leiding van André Rieu Sr. Het orkest is in 1883 opgericht te Maastricht als het Maastricht Stedelijk Orkest (MSO). In 2013 fuseerde het LSO met Het Brabants Orkest die samen nu doorgaan als philharmonie zuidnederland.


My grand father Frans Lambriex was a highly cultural and art minded figure. He collected drawings and paintings crafted by Limburgian artists. Originating from Maastricht he worked from home base Tilburg as an independent architect in the Dutch province North Brabant. As a cellist he kept playing in the LSO Limburgs Symfonie Orkest under the conduction of André Rieu Sr. The orchestra was established in the Limburgian capital Maastricht in 1883 as the Maastricht Stedelijk Orkest (MSO). In 2013 the LSO merged with Het Brabants Orkest forming the new entity philharmonie zuidnederland (South Netherlands Philharmonic).

H.J.F. Lambriex

Maastricht 1900 - Tilburg 1980

André Rieu Sr.

Photo: Nijs, Jac. de  / Anefo. Nationaal Archief