Briex

WAAROM IK SCHILDER / WHY I PAINT

Het vinden van een mooie compositie, onderwerp of het visualiseren van een belevenis of situatie. Kleur, licht, vorm, het maakproces en het uiteindelijk resultaat maken me blij. Maar vooral wil ik via mijn werken de aanschouwer deelgenoot maken van mijn momenten die ik had, de plekken waar ik geweest ben en nieuwe beelden waaover ik droom. Ik ben geboren en opgegroeid in het heuvelachtige Zuid Limburg. Vooral mijn moeder (1934-2001) stimuleerde mijn ambitie om te gaan schilderen. Zij bracht mij iedere vrijdagavond naar de Vrije Volksuniversiteit (VU Maasland) in Geleen alwaar ik van 1974 t/m 1978 mijn eerste echte schilderijen leerde maken o.l.v. de Maastrichter kunstenaar Peter Satijn (1946-2022). Sinds 1992 woon ik met veel plezier in Tilburg tussen de keigezellige Noord Brabanders. Doch Arcadië Limburg, mijn dierbaar oord met haar glooiende hellingen vol bloemen, fruit en bronsgroen eikenbossen, korenvelden en wijngaarden, snelstromende beken, nachtegaalgezang en de eeuwig durende zomers zal ik nooit vergeten.


Hedendaagse beelden die aan mijn ogen voorbij trekken en zelfs de beelden uit het verleden zoals foto's en schilderijen inspireren mij om ze te her-gebruiken voor re-actionair moderne beeldkunst. Mijn traditioneel handgemaakte en digitaal geproduceerde tekeningen en schilderijen zijn schetsimpressies in een losse en vrije stijl, de schilderijen in een kleurrijk palet maar ook collages en digitale beeldbewerkingen. Ik werk snel, vanuit de emotie, wars van perfectie, behoedzaam om niet te vervallen in details en oneindeloos gepriegel. Composities in bijna onafgewerkte staat, gelukkige toevaligheden. Het gebruik van hedendaagse technieken zoals grafische programma's en zelfs AI (artificial intelligence) schuw ik niet om geïnspireerd te raken, dromen en een perfect eindwerk waar te maken. In mijn werk blijf ik krachtig verbonden met mijn eigen omgeving maar als wereldburger tegelijkertijd ook internationaal zeer geëngageerd.


Nop Briex, feiten

Geboren: 10 juli 1965 - Beek (L), Nederland, als Norbert Lambriex. Edu: VU Maasland Tekenen en schilderen, Grafische MTS SintLucas, Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Gecertificeerd: Bachelor Applied Arts (B.A.A.) Visual Art & Design en Bachelor Education (B.Ed.). Educatie. Prof: grafisch ontwerper, beeldend kunstenaar, 1e graad Docent Beeldende Kunst & Vormgeving. Expo's: Fuu (Swalmen, 1986), Gemeentehuis (Beek, 1988), Raodhoes (Blerick, 2016), Kunstmarkt OLV (Maastricht), Montmarte (Valkenburg a/d Geul), Lambermontmartre (Antwerpen), Koningskerkje (Beek, 2017), Lochal (Tilburg, 2019), Rijksmuseum (Amsterdam, 2019).


Finding a nice composition, subject or visualizing an experience or situation. Colour, light, shape, the process of making and the final accomplished work make me happy. And, above all, I like to let my works encourage the spectator's participation with my moments I had, the places I've been and new images I'm dreaming about. I was born and grew up in the hilly country side of South Limburg. Especially my mother (1934-2001) stood behing my painting ambitions. Every Friday evening she brought me to the People's Free University (VU Maasland) in Geleen where I was trained from 1974 up to and including 1978 by the Maastricht paint artist Peter Satijn (1946-2022) to make my first real paintings. Since 1992 I live in Tilburg between the very cosy Noord Brabanders. However, Arcadia Limburg, my dear place with her rolling hills covered with flowers, fruit trees and oak forests, fields of corn and vineyards, quick streaming brooks, nightingale song and the endless Summers I will never forget.


Today's images which pass my eyes and even those images from the past like photos and paintings inspire me to make them re-useable for new re-actionair modern image art. My traditional crafted and digitally produced drawings and paintings are loose style sketched impressions, the paintings in a colourful palette but also collages and digital edited images. I work very rapidly by emotion, averse to perfection, fearing to drown into de-energizing details and tinkering. Compositions in almost unfinishing state, happy coincidences. I also using graphic software and I even embracing AI (artificial intelligence) to get inspired, to achieve dreams and the best possible final result. In my work I stay close connected with where I originate from but at the same time, as a world citizen, I'm internationally very engaged 


Nop Briex, facts

Born: July 10, 1965 - Beek (L), The Netherlands, as Norbert Lambriex. Edu: VU Maasland Drawing and Painting, Graphic college SintLucas, Art Academy Maastricht, Fontys Academy for the Arts. Certified: Bachelor Applied Arts (B.A.A.) Applied Visual Art & Design and a Bachelor Education (B.Ed.) Fine Art & Design Education. Prof: graphic designer, visual artist, 1st degree visual art and multimedia design teacher. Expos: Fuu (Swalmen, 1986), Gemeentehuis (Beek, 1988), Raodhoes (Blerick, 2016), Kunstmarkt OLV (Maastricht), Montmarte (Valkenburg a/d Geul), Lambermontmartre (Antwerpen), Koningskerkje (Beek, 2017), Lochal (Tilburg, 2019), Rijksmuseum (Amsterdam, 2019).

"In mijn werk, hoe eenvoudig of complex, beleeft de kijker een bepaalde sfeer die ontroert.

Blijf kijken en ervaar een sfeer van totale onthaasting."

'In my work, how simple or complex, the viewer experiences a certain mood that touches.

Keep watching and experience a mood of total slow down.'

Amsterdam Amstel by Nop Briex

Mijn ouders (Eindhoven 1930-2004 Beek / Maastricht 1934-2001 Beek) - Werken in de buitenlucht te Maastricht - Kunstdocent Peter Satijn (Maastricht 1946-2022) - Nop Briex (Beek 1965), selfie

My parents (Eindhoven 1930-2004 Beek / Maastricht 1934-2001 Beek) - Working plein air in Maastricht - Art tutor Peter Satijn (Maastricht 1946-2022) - Nop Briex (Beek 1965), selfy