About

WAAROM IK SCHILDER / WHY I PAINT

Hedendaagse beelden die aan mijn ogen voorbij trekken en zelfs de beelden uit het verleden zoals foto's en schilderijen inspireren mij om ze te her-gebruiken voor re-actionair hedendaags impressionistische kunst. Mijn traditioneel handgemaakte en digitaal geproduceerde tekeningen en schilderijen zijn schetsimpressies in een losse en vrije stijl, de schilderijen in een kleurrijk palet. Ik werk snel, vanuit de emotie, wars van perfectie, behoedzaam om niet te vervallen in details en oneindeloos gepriegel.


Composities in bijna onafgewerkte staat, werken die deel uit maken van de hedendaagse impressionistische revival. Evoluerend naar een meer  bevragend abstract essentieel hedendaags verbeeldend expressief impressionisme.


Voor mij is kunst om er van te genieten en om in een bepaalde stemming te komen.Ik focus op schilderijen die geluk en een onvervuld verlangen resoneren. Gun uzelf wat meer tijd om een werk op u in te laten werken. Misschien kunt u dan achterhalen wat míjn beleving op het moment van schilderen is geweest.


Het 'waarom' ik schilder is voor mij het belangrijkst. Ik schilder omdat ik dan volledig tot rust kom, contemplatie. Het vinden van een mooie compositie, onderwerp of belevenis, het maakproces en het uiteindelijk resultaat brengen mij plezier en maken mij blij. Maar vooral wil ik via mijn werken de aanschouwer deelgenoot maken van mijn momenten die ik had, de plekken waar ik geweest ben en nieuwe beelden waaover ik droom. Door mijn werk wil ik mijn emoties met u delen. Ik hoop dat mijn werken u zullen activeren om met uw eigen ogen en ervaring mijn kunstwerken aan te vullen of te interpreteren.


Wenst u graag uit voorraad te kopen of mij opdracht te geven?

Voor informatie bent u van harte uitgenodigd deze link te volgen naar de galeriepagina »


Nop Briex, feiten

Geboren: 10 juli 1965 - Beek (L), Nederland, als Norbert Lambriex. Edu: Grafische MTS SintLucas, Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Prof: grafisch ontwerper, beeldend kunstenaar, leraar beeldende vorming, kunsteducatie en MVI. Expo's: Fuu (Swalmen, 1986), Gemeentehuis (Beek, 1988), Koningskerkje (Beek, 2017), Lochal (Tilburg, 2019), Rijksmuseum (Amsterdam, 2019).


Today's images which pass my eyes and even those images from the past like photos and paintings inspire me to make them re-useable for new re-actionair contemporary impressionistic art. My traditional crafted and digitally produced drawings and paintings are loose style sketched impressions, the paintings in a colourful palette. I work very rapidly by emotion, averse to perfection, fearing to drown into de-energizing details and tinkering.


Compositions in almost unfinishing state, works that become part by the contemporary impressionist impulse. Evolving to a more questionnable abstract essential contemporary imaginable expressive impressionism.


For me art is to enjoy and to get into a certain mood. I focus mainly on paintings which resonate happiness and melancholy. Give yourself the time to let a work grow on you. Perhaps then you're able to discover my experience at the moment I painted.


The 'why' I paint is for me the most important that matters. I paint because it offers me contemplation. Finding a nice composition, subject or experience. The process of making and the final accomplished work bring me joy and happiness. And, above all, I like to let my works encourage the spectator's participation with my moments I had, the places I've been and new images I'm dreaming about. Through my work I want to share my emotions with you as the viewer. I hope that my work activates you to complete and read my paintings with your own eyes and experience.


Want to buy from stock or like to commission me?

Get informed, you're kindly invited to follow this link to the gallery page »


Nop Briex, facts

Born: July 10, 1965 - Beek (L), The Netherlands, as Norbert Lambriex. Edu: Graphic college SintLucas, Art Academy Maastricht, Fontys Academy for the Arts. Prof: graphic designer, visual artist, visual art and multimedia design teacher. Expos: Fuu (Swalmen, 1986), Gemeentehuis (Beek, 1988), Koningskerkje (Beek, 2017), Lochal (Tilburg, 2019), Rijksmuseum (Amsterdam, 2019).

"In mijn werk, hoe eenvoudig of complex, beleeft de kijker een bepaalde sfeer die ontroerd.

Een impressie van dat ene moment." 'In my work, how simple or complex, the viewer experiences a certain mood that moves. An impression of that one moment.'

COPYRIGHT @ VISUAL ARTIST SINCE AROUND 1965. ESTABLISHED 1986. ALL RIGHTS RESERVED. SITE UPDATE: 23 OCTOBER 2019